Books

Pub Date1993
ISBN9780804722094
Pages289
Link to Publisher

The Pragmatics of Insignificance: Chekhov, Zoshchenko, Gogol

Cathy Popkin
Stanford University Press